යන එන උදවිය

Pages

Thursday, May 27, 2010

සැමට සුභ වෙසක් මංගල්‍යයක් වේවා !!!


2600 සම්බුද්ධ ජයන්තිය අප මේ සමරන්නේ. මේය ලෝකයේ වෙසෙන සියලුම බෞද්ධ ජනතාව ස්මරන වෙසක් මංගල්‍යයයි. අප බුදුරදුන්ගේ තෙමගුල සිහිකරන අද සියලුම ලෝක සත්වයාට සාමය ඇති වෙවායි මා පතමි.
 
 
සැම සිතකම මෙත් මල් පිබිදේවා !!

සැම සිතකම කරුණාව ඇතිවෙවා !!
සැම සිතකම දයාව ඇතිවෙවා !!
සැමටම සතුට සාමය ඇතිවෙවා !!

1 comment:

  1. සුභ වෛශාඛ්‍ය මංගල්‍යයක් වේවා !!!

    ReplyDelete